accountantsonline.nl: De WTA
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

De WTA

De Wet Toezicht Accountantsorganisaties

Inmiddels is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden. In deze wet wordt de AFM (Autoriteit Financiële markten) als beoogd toezichthouder aangemerkt. De inwerkingtreding van de Wta bracht aanzienlijke veranderingen met zich mee voor accountantsorganisaties - en de bij hen werkzame of aan haar verbonden accountants - die wettelijke controles verrichten. Op de website van de AFM kunt u lezen wat deze veranderingen zijn.

 

De belangrijkste veranderingen als gevolg van de Wta zijn:

  1. de wettelijke verplichting om te voldoen aan normen zoals in de Wta zijn vastgelegd en;
  2. het onafhankelijk extern toezicht dat de AFM houdt op de naleving van deze normen.

De veranderingen die de invoering van de Wta met zich meebracht, dragen in belangrijke mate bij aan het herstel van het vertrouwen in de functie van de accountant.

Om u hierover en over andere relevante onderwerpen te informeren, treft u onderstaand een overzicht aan van onderwerpen die u kunt raadplegen.


Laatste ontwikkelingen
Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot de Wta.


Aanloop naar de Wta
Hier treft u informatie aan over de totstandkoming van de Wta.


Wet- en regelgeving
Hier treft u een link aan naar het wetsvoorstel toezicht accountantsorganisaties, de Memorie van Toelichting en andere relevante informatie van het ministerie van Financiën.


Geen vergunning, geen wettelijke controle
Hier treft u een samenvatting aan van de normen uit de Wta alsmede een overzicht van de sancties en maatregelen die de AFM kan opleggen.


Platform Toezicht Accountants
Hier treft u informatie aan over het platform, het advies van het platform en het advies van de AFM aan het ministerie van Financiën.


Toezicht
Hier kunt u lezen wat u van de AFM kunt verwachten.


Wta vergunning
Hier kunt u lezen wat van accountantsorganisaties in het kader van de vergunningverlening wordt verwacht. Binnenkort kunt u hier middels de Wta-vergunningwijzer nagaan of wordt voldaan aan de normen die de Wta stelt voor het verkrijgen van een vergunning.


Meest gestelde vragen
Hier treft u de meest gestelde vragen met antwoorden aan.


Contact / vragen Wta
Hier treft u de contactgegevens van de AFM aan met betrekking tot de Wta.


Werken op de afdeling Toezicht Accountant
Hier treft u informatie aan over het team van de afdeling Toezicht Accountants. Ook kunt u hier vacatures vinden.

Bron: www.afm.nl

Hier klikken