accountantsonline.nl: De verklaringen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

De verklaringen

De verklaringen die accountants verstrekken aan hun opdrachtgever zijn te verdelen in drie categoriën:

Accountantsverklaring
Beoordelingsverklaring
Samenstellingsverklaring


Belangrijk punt bij deze verklaringen is, dat als zij geen goedkeurende verklaring zijn, dit duidelijk (volgens wettelijke richtlijnen) dient te worden geformuleerd. Anders moet de verklaring voor een goedkeurende verklaring aangezien worden.
Het doel van de accountantsverklaring is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.


Het doel van een beoordeling van een jaarrekening is de accountant in staat te stellen om, op basis van werkzaamheden die niet die zekerheid verschaffen die bij een controleopdracht is vereist, te kunnen mededelen dat hem niets is gebleken op grond waarvan hij zou moeten concluderen dat de jaarrekening niet is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.


Het doel van een samenstellingsopdracht is het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële informatie, waarbij de accountant wordt ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van verslaggeving en niet vanwege zijn controledeskundigheid.


Accountantsverklaring
Met betrekking tot de accountantsverklaring worden de volgende vier soorten onderscheiden:


De goedkeurende accountantsverklaring: Deze verklaring houdt in dat de controlerende accountant tot het oordeel is gekomen dat de verantwoording voldoet aan de te stellen eisen. Deze eisen kunnen per bedrijfstak verschillen in verband met wettelijke en overige voorschriften. In bepaalde situaties kan in een accountantsverklaring een toelichtende paragraaf worden opgenomen. Deze toevoeging doet geen afbreuk aan het oordeel van de accountant.


De accountantsverklaring met beperking: Deze verklaring houdt in dat de accountant bedenkingen tegen de verantwoording en/of onzekerheden met betrekking tot de controle zijn blijven bestaan die van materieel belang zijn, zodat zij in de accountantsverklaring tot uitdrukking dienen te worden gebracht. In een accountantsverklaring met beperking moeten in geval van bedenkingen tegen de verantwoording de woorden 'met uitzondering van' en in geval van onzekerheden met betrekking tot de controle, de woorden 'onder voorbehoud van' worden gebruikt.


De accountantsverklaring met oordeelonthouding: Deze verklaring houdt in dat bij de accountantonzkerheden met betrekking tot de controle zijn blijven bestaan van zodanige aard en omvang dat hij geen goedkeurende accountantsverklaring noch een accountantsverklaring met beperking kan geven. In een accountantsverklaring met oordeelonthouding moeten de woorden 'geen oordeel omtrent de getrouwhied van ...(aanduiding van de verantwoording) als geheel' worden gebruikt en moet worden vermeld omtrent welke aangelegenheden onzekerheid bestaat en welke oorzaken en/of omstandigheden tot deze onzekerheid hebben geleid.


De afkeurende accountantsverklaring: Deze verklaring houdt in dat de accountant tot het oordeel is gekomen dat de verantwoording niet voldoet aan de eraan te stellen eisen. In de afkeurende accountantsverklaring moeten de woorden 'niet getrouw' of 'niet juist' worden gebruikt en moeten de aard en de draagwijdte van de bedenkingen worden aangegeven. De afkeurende accountantsverklaring komt in de praktijk niet veel voor, aangezien de verantwoording wordt aangepast naar aanleiding van de bedenkingen van de accountant.


Beoordelingsverklaring
Met betrekking tot de beoordelingsverklaring worden de volgende 3 soorten onderscheiden:

 • De goedgekeurde beoordelingsverklaring
 • De beoordelingsverklaring met beperking
 • De afkeurende beoordelingsverklaring


  De beoordelingsverklaring bevat de volgende elementen:

 • het opschrift
 • de geadresseerde
 • een inleidende paragraaf waarin opgenomen: a) een identificatie van de jaarrekening waarop de beoordelingsopdracht betrekking heeft en b) de vermelding van de verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding en de verantwoordelijkheid van de acccountant
 • een paragraaf waarin de aard van de beoordeling wordt omschreven, alsmede:
  a) de verwijzing naar algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten,
  b) de vermelding dat een beoordelingsopdracht hoofdzakelijk beperkt is tot het inwinnen van inlichtingen en het uitvoeren van cijferanalyses en
  c) de vermelding dat de verrichte werkzaamheden minder zekerheid verschaffen dan bij een controleopdracht en dat geen accountantsverklaring wordt verstrekt
 • de conclusie van de accountants (negatief geformuleerd)
 • het adres van de accountant
 • de datum van de beoordelingsverklaring
 • de ondertekening


Samenstellingsverklaring
De samenstellingsverklaring bevat de volgende elementen:

 • het opschrift
 • de geadresseerde
 • de vermelding dat de opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten
 • indien van toepassing, de vermelding dat de accountant niet-onafhankelijk van de huishouding is
 • identificatie van de financiële informatie met de opmerking dat deze is gebaseerd op van de leiding van de huishouding verkregen informatie
 • de vermelding dat de leiding verantwoordelijk is voor de informatie die door de accountant is samengesteld
 • de mededeling dat geen controle- of beoordelingsopdracht is uitgevoerd en dat derhalve geen zekerheid wordt verstrekt
 • indien van toepassing, een paragraaf waarin de aandacht wordt gevestigd op de toelichting op van materieel belang zijnde afwijkingen van de van toepassing zijnde grondslagen voor de finaciële verslaggeving
 • de datum van de samenstellingsverklaring
 • het adres van de accountant
 • de ondertekening

Eerder geplaatste artikelen

AccountingHUB sluit samenwerkingsverband!
De samenwerking met CASEWARE & KBP Aangiftesoftware van KLUWER is eindelijk een feit voor AccountingHUB. Bij de start, eind 2013, was de filosofie al dat men een geïntegreerd systeem wilden ...
Lees meer...
Vanaf 2014 bevindingen AFM over individuele kantoren openbaar
Minister van Financiën Dijsselbloem zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wi...
Lees meer...
Uitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde criminaliteit
Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) te vallen. Daarmee wordt voorkomen dat overhe...
Lees meer...
Hier klikken