accountantsonline.nl: Het jaarrapport
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Het jaarrapport

Het jaarrapport is een verplicht onderdeel voor alle naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, cooperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en bepaalde vereningingen en stichtingen.
Echter er zijn echter ook vrijstellingen mogelijk. Deze gelden voor middelgrote en kleine rechtspersonen. Dit kunt u vinden in onderstaande tabel. Ingaande per 1 januari 2004 geldt (besluit van Europese Ministerraad, d.d. 28 november 2003)

 
Klein
Middelgroot
Groot
Waarde van de activa
maximaal € 3,65 miljoen
> € 3,65 miljoen en
maximaal € 14,6 miljoen
> € 14,6 miljoen
Netto-omzet
maximaal € 7,3 miljoen
> € 7,3 miljoen en
maximaal € 29,2 miljoen
> € 29,2 miljoen
Gemiddeld aantal werknemers
< 50
minimaal 50 en
maximaal 250
250


Voor de indeling in een categorie geldt dat de rechtspersoon aan tenminste twee van de drie criteria moet voldoen.
Voor de toetsing aan de criteria moet uitgegaan worden van geconsolideerde cijfers. Dit geldt niet voor zogenaamde tussenholdings, die gebruikmaken van artikel 408 Boek 2 BW, waar onder voorwaarden gebruik kan worden gemaakt van vrijstelling tot consolidatie; in dat geval wordt voor toetsing aan de criteria uitgegaan van de vennootschappelijke jaarrekening, ook wel enkelvoudige jaarrekening genoemd.

 

Het jaarrapport bestaat uit 3 onderdelen:

  1. De Jaarrekening
  2. Het Jaarverslag
  3. De Overige Gegevens

De Jaarrekening

De jaarrekening is het geheel van de balans, de resultatentrekening een een toelichting op beide overzichten. Op grond van de wet (artikel 363.6 Boek 2 BW) is het Besluit modellen jaarrekening uitgevaardigd; Dit besluit geeft voorschriften omtrent de rubricering en benaming van de posten van balans en resultatenrekening. De bedragen in de jaarrekening moeten in principe in de nationale valuta worden genoteerd. Indien echter de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van de groep dat rechtvaardigt, mag de jaarrekening of alleen de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld in een vreemde geldeenheid (art. 362.7 Boek 2 BW). De posten moeten in de Nederlands taal worden omschreven, tenzij de lagemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten (art.362.7 Boek 2 BW). Voor de gepubliceerde jaarrekening is de keuze van een vreemde taal beperkt tot Frans, Duits of Engels (art. 394.1 Boek 2 BW).

 

Het Jaarverslag

Het woord jaarverslag wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Volgens de wet is het jaarverslag een van de onderdelen van de te verstrekken informatie, namelijk het verslag van de directie. In het spraakgebruik wordt het jaarverslag veelal bedoeld op het totaal aan op te nemen informatie. Dit is ook de betekenis die publicatieplichtige ondernemingen er zelf aan geven; als dus gesproken wordt van het jaarverslag van Philips, dan wordt hier het hele 'boekwerk' mee bedoeld.

 

De Overige Gegevens

De wet verlangt vermelding onder de overige gegevens onder andere:
  • De accountantsverklaring voorzover de rechtpersoon controleplichtig is. Indien de accountantsverklaring ontbreekt, moet ern een mededeling aanwezig zijn waarom deze ontbreekt.
  • De statutaire regeling omtrent de winstbestemming.
  • De bestemming van de winst of de verwerking van het verlies. zolang de bestemming c.q. verwerking nog niet bekend is, moet het voorstel hieromtrent worden vermeld.
  • Een lijst met namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht; dit zijn meestal houders van prioriteitsaandelen. Indien dit recht vertegenwoordigd is in aandelen, dan moet per houder het aantal aandelen worden vermeld. ndien de betreffende aandelen in het bezit zijn van een vennootschap, een vereniging, een cooperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een stichting, dan moeten tevens de namen van de bestuurders daarvan worden medegedeeld. De rechtspersoon kan wegens gewichtige redenenontheffing bij de minister van Economische Zaken vragen voor alle onder dit punt genoemde informatie; deze ontheffing kan telkens voor maximaal vijf jaar worden verleend.
  • Het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.
  • Gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon of voor de in zijn geconsolideerde jaarrekening opgenomen maatschappijen, onder vermelding van de omvang van de gevolgen. Het betreft hier gebeurtenissen na balansdatum, die niet in de jaarrekening zijn verwerkt.
  • Nevenvestigingen en de landen waar de nevenvestigingen zich bevinden, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.
Verder geldt voor de "overige gegevens" dat deze niet in strijd mogen zijn met de jaarrekening en met het jaarverslag. Tevens moeten ook in de "overige gegevens" de Nederlandse taal of van dezelfde taal die wordt gehanteerd bij de gepubliceerde jaarrekening (art. 394.4 Boek 2 BW). en bepaalde vereningingen en stichtingen.

Eerder geplaatste artikelen

Jaarrekening verplicht digitaal deponeren
Per 2017 bent u verplicht uw jaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit blijkt uit een conceptwetsvoorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Nu heeft u nog de keuze tus...
Lees meer...
Verzamelde jaarverslagen 2007
AEX Aegon Jaarverslag 2007 Ahold Kon Jaarverslag 2007 ...
Lees meer...
Verzamelde jaarverslagen 2006
Maak hier gebruik van de Accountantsonline-jaarverslagenservice. Alle jaarverslagen (2006) van de beursgenoteerde ondernemingen die zijn opgenomen in de AEX en AMX zijn gepubliceerd. ...
Lees meer...
Hier klikken